Прием в детските заведения

СВИЩОВ

Политика за защита на лична информация

I. Дефиниции

"Лични данни" означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. "Политика за защита на личните данни" означава настоящата политика на Общината за защита на Личните данни. "Обработване на Лични данни" означава всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

II. Цели на Обработване на Личните Ви данни

Целите за Обработване на Вашите имена, единен граждански номер, пол, адрес, телефонен номер, имейл адрес, данни от документ за самоличност, както и имена, единен граждански номер на Вашите деца са единствено за предоставяне на електронна услуга за кандидатстване в желаното от вас детско заведение/заведения.

Общината не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки и обработва само данни, които потребителите са предоставили по собствено желание чрез регистрация на Уебсайта.

III. Съответствие с нормативни изисквания

Нашата Политиката за защита на личните данни съответства на:

Закона за защита на личните данни, обнародван в Държавен вестник, бр. 1 от 4.01.2012 г., включително всичките му последващи изменения и допълнения.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.

IV. Категории получатели на Вашите Лични данни

Личните Ви данни ще бъдат достъпни само и единствено на оторизирани лица служители на Общината и определени оторизирани служители от съответните детски заведения.

VI. Срок, за който ще се съхраняват Личните Ви данни

Ще съхраняваме Личните Ви данни в системата за електронен прием за срок от 1 година, считано от постъпването на Вашето дете в съответното детско заведение, в което е прието.

VII. Право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, възражение, преносимост по отношение на Лични данни и право на оттегляне на съгласие

Разполагате с право на:

  • достъп до Личните си данни;
  • коригиране на Личните си данни,
  • изтриване на Личните си данни,
  • ограничаване Обработването на Личните си данни,
  • възражение срещу Обработването на Личните си данни,
  • преносимост на Личните си данни (т.е. правото да получите Личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Общината,
  • оттегляне на съгласие за Обработване на Личните си данни.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, моля свържете се с нас.

VIII. Право на жалба

По всяко време, имате право да подадете жалба до надзорен орган, отговарящ за защита на Лични данни.

Надзорният орган относно дейността на Общината като администратор на Лични данни е българската Комисия за защита на личните данни, адрес: Република България, гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, уебсайт: cpdp.bg.

IX. Други условия

Вие ни предоставяте Личните си данни доброволно. Не е налице законово или договорно изискване да ни предоставите Личните си данни и Вие по никакъв начин не сте задължени да го правите.

Предоставянето на Личните Ви данни е от съществено значение за сключването на Договора и изпълнението на услугите ни по него. То е необходимо за създаването на потребителски профил и подаването на Претенция в нашия уебсайт.

Общината защитава Личните Ви данни, като използва сигурни мерки за защита и се съобразява с приложимите законодателни изисквания.